Договор ОПИК

СИЛОМА” АД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

През м. май 2016 г. „СИЛОМА” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Главната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и експортния потенциал на „СИЛОМА” АД. За да постигне тази цел „СИЛОМА” АД ще инвестира в закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което ще доведе до:

 • увеличаване на производствения капацитет и производителността на фирмата;
 • подобряване на качеството на произвежданите машини;
 • оптимизиране на количеството на влаганите метали и редуциране на технологичния отпадък;
 • разнообразяване на продуктовия асортимент и намаляване на производствените разходи;
 • разширяване на пазарния сегмент и увеличаване на експортния потенциал на фирмата.

Допустимите разходи по проекта са в размер на 818238.89 лева, от които 490943.33 лева са безвъзмездна финансова помощ от ОПИК.

Чрез проекта „СИЛОМА” АД ще реализира своя дългосрочна стратегия, а именно – значително разширяване на производствените възможности на фирмата, с което да предложи продукция, отговаряща на най-добрите производствени практики в ЕС.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА:

17.10.2016 г.

В „СИЛОМА” АД заработи ново производствено оборудване
04.09.2017 г.

С пускането в експлоатация на новите Хоризонтален стругови обработващ център с ЦПУ и Вертикален фрезови обработващ център с ЦПУ завърши поредния етап от модернизацията на „СИЛОМА” АД – гр. Силистра. Новото производствено оборудване е от ново поколение със съвременна CNC система за управление и има значителни предимства, изразяващи се в:

 • управление на база клиентски ориентиран интерфейс;
 • улеснено програмиране чрез употреба на програмен език от ново поколение;
 • многократно увеличена оперативна памет, позволяваща съхраняване на много голям брой програми и данни за режещите инструменти;
 • възможност за симулиране на движенията на инструментите на екрана на операторския панел.

Производственото оборудване е закупено по проект „Подобряване на производствения капацитет на „СИЛОМА” АД”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0951-C01/17.05.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Реализацията на проекта осигури възможност за технологично развитие, обновяване и разнообразяване на допълнителната окомплектовка (подаващи устройства и подаващи маси) към произвежданите от „СИЛОМА” машини от серията „PLUS” с обхват на рязане над 1000 мм. Чрез новия Вертикален фрезови обработващ център фирмата ще разнообрази производствената си гама чрез стартиране на производството на отрезни машини с обхват на рязане между 1000 и 2500 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЙНОСТИ
20.11.2017 г.

„СИЛОМА“ АД приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „СИЛОМА” АД”.

„СИЛОМА“ АД приключи в срок изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет на „СИЛОМА” АД” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0951-C01/17.05.2016 г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Р България.
С направената инвестиция от 818 200 лв., от които 490 920 лв. безвъзмездна финансова помощ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., се модернизира и обнови част от производственото оборудване в предприятието. Доставени и внедрени в експлоатация са Хоризонтален стругови обработващ център с ЦПУ РАИС T250 и Вертикален фрезови обработващ център с ЦПУ SF4127. Доставчик е фирма „РАИС” ООД, гр. Пазарджик.
Новото производствено оборудване е от ново поколение със съвременна CNC система за управление и има значителни предимства, изразяващи се в:

 • управление на база клиентски ориентиран интерфейс;
 • улеснено програмиране чрез употреба на програмен език от ново поколение;
 • многократно увеличена оперативна памет, позволяваща съхраняване на много голям брой програми и данни за режещите инструменти;
 • възможност за симулиране на движенията на инструментите на екрана на операторския панел.

Чрез успешната реализация на проектните дейности бяха постигнати както специфичните проектни цели за повишаване на производствения капацитет и подобряване на качеството на съществуващите продукти и разнообразяване на асортимента, така и общата цел за повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмата.
Изпълнението на проекта доведе до увеличаване на производствения капацитет и производителността на фирмата; подобряване на цялостния производствен процес; скъсяване на производствения цикъл; повишаване на качеството на произвежданите отрезни машини; значително подобряване на условията на труд.

Осигури се възможност за технологично развитие, обновяване и разнообразяване на допълнителната окомплектовка (подаващи устройства и подаващи маси) към произвежданите от „СИЛОМА” машини от серията „PLUS” с обхват на рязане над 1000 мм. Чрез внедряване в експлоатация на новият Вертикален фрезови обработващ център с ЦПУ „СИЛОМА“ АД ще може да стартира производството на отрезни машини с обхват на рязане между 1000 и 2500 мм.